Панчаревското езеро е язовир, построен по протежение на Панчаревския пролом на р. Искър (Дунавския басейн), между Витоша и Лозенска планина. Разположен е в Западна България, близо до гр. София, на 600 м надм. в. Има дължина 3 км, ширина до 700 м и дълбочина 20 м. Язовирът се използва за битово и промишлено водоснабдяване, за водни спортове и почивка. Районът се характеризира с високо видово богатство и разнообразие от местообитания. Източният бряг на езерото е зает от фрагменти на местни дъбови гори и борови насаждения, като склоновете се спускат стръмно към водата, на места завършващи със сипеи. В района се срещат някои редки видове растения, напр. орхидеи. Екосистемата на езерото поддържа голямо разнообразие от водни растения, безгръбначни животни, риби и птици. В р. Искър над езерото се срещат видове животни, характерни за долната част на горното течение на реката, като пъстърва, мряна, речен кефал, говедарка, кротушка и лешанка. Специфична особеност на района е наличието на топли минерални извори. Красивата природа в района на Панчаревското езеро и близостта му до столицата го правят предпочитано ваканционно селище и място за излети и почивка. Западните брегове на езерото са гъсто населени (селата Панчарево и Кокаляне). На брега са обособени зони и изградени съоръжения за отдих, включително спа, спортни дейности, аквакултури, заведения за обществено хранене, които предоставят възможности на любители и професионалисти да практикуват плуване, сърф, водни ски, гребане, риболов, разходки и др. Едно от последствията от този нарастващ натиск от човешките дейности е въвеждането и разпространяването на чужди и инвазивни чужди видове в района.

Видове

Как да участвам

БиоБлицът (теренно изследване за любители) ще се проведе на 20–22 май 2022 г. в района на Панчаревското езеро, Столична община. Каним желаещите да участват в БиоБлицa и с помощта на приложенията „Инвазивните чужди видове в Европа“ и „iNaturalist“ да направят снимки и регистрират наблюденията си на чужди видове с цел събиране данни за района. Записите на участниците ще подпомогнат нашите усилия за регистриране на чужди и инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения и животни, засягащи Европейския съюз, България и Дунавския басейн. Според интересите си участниците могат да изберат и да се присъединят към определен полеви екип, който ще фокусира усилията си към дадена таксономична група организми (растения, сухоземни безгръбначни животни, водни животни). Екипите на терен ще бъдат ръководени от експерти, които ще оказват съдействие при вземането на проби и определянето на целевите видове при необходимост, но се очаква активен принос от страна на участниците. За да запишат своите наблюдения участниците ще се нуждаят от телефон или таблет. За регистрация за участие и за допълнителна по-подробна информация, моля използвайте следните контакти: Адрес на електронна поща:

Bulgaria.IAS@gmail.com

Благодарности

БиоБлицът се организира от:

- Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките (ИБЕИ-БАН), и

- Лесотехнически университет (ЛТУ)

В рамките на COST Акция CA17122 „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ (Alien CSI), съфинансирана от Фонд „Научни изследвания“ със следните проекти:

- Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука: Подходи за изпълнение на гражданската наука за чуждите видове, управление на данните и стандарти (No КП-06-COST-13) (2019–2022), координиран от ИБЕИ-БАН

- Състояние и перспективи на гражданската наука за инвазивните чужди видове в България (No КП-06-COST-14) (2019–2022 г.), координиран от ЛТУ.

Project funded by:

COST Action CA17122: increasing understanding of alien species through citizen science. alien-csi.eu